solitudine

9 tekstów – auto­rem jest so­litu­dine.

Naj­gor­sze jest pow­tarza­nie 'zos­tań' do tej sa­mej oso­by, która nig­dy nie zos­ta­je, choć twier­dzi że chciałaby. Naj­gor­sza jest świado­mość, że tak nap­rawdę ktoś chce nas zos­ta­wić.To prze­cież jej wy­borem jest odejście. My mu­simy się z tym po­godzić i umierać w samotności. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2014, 19:02

Orhan Pamuk “Dom ciszy”

“Chciałbym, żeby przy­darzyła mi się ja­kaś przy­goda. W życiu dzieje się ty­le rzeczy. Może się i dzieje, ale ja wciąż cze­kam. Wy­daje mi się, że rzeczy na które cze­kam dzieją się bar­dzo wol­no, a gdy nastąpią, nie są ta­kie, jak so­bie wyobrażałem.” 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2014, 23:40

* * *

Pa­miętasz, co obiecy­wałeś? Że będziesz, nie odej­dziesz, że po­możesz mi us­tać jak będę się łamać. Nie wie­działam, że obiet­ni­ce mają og­ra­nicze­nia czasowe 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 kwietnia 2014, 18:00

Jonathan Carroll "Poza ciszą"

"Człowiek może postąpić dziesięć ra­zy źle, po­tem raz dob­rze i ludzie z pow­ro­tem przyj­mują go do swoich serc. Ale jeśli postąpi od­wrot­nie: dziesięć ra­zy dob­rze, a po­tem raz źle, nikt już więcej mu nie zaufa." 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 kwietnia 2014, 08:04

Jennifer Egan "Zanim dopadnie nas czas"

"Między myśle­niem o kimś a myśle­niem, żeby o kimś nie myśleć, jest bar­dzo cien­ka gra­nica, ale mam dość cier­pli­wości i opa­nowa­nia, żeby iść wzdłuż tej gra­nicy całymi godzi­nami, a na­wet dniami, jeśli trzeba." 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 kwietnia 2014, 21:23

"Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy.
I noc ma spo­kojną, i dzień nietęskliwy." 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 kwietnia 2014, 13:00

Jo Nesbø “Wybawiciel”

“Myślę, że aby przeżyć, trze­ba zna­leźć w so­bie coś, co się lu­bi. Niektórzy po­wiedzą, że życie sa­mot­ne to as­połeczność i egoizm. Ale człowiek jest wte­dy nieza­leżny i nie po­ciąga za sobą w ot­chłań in­nych, jeśli tam zmie­rza. Wielu ludzi boi się sa­mot­ności. Ale mnie po­mogła stać się wol­nym, sil­nym i nietykalnym.” 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 kwietnia 2014, 11:07

John Green “Gwiazd naszych wina”

“Tak cię pochłania by­cie sobą, że nie masz na­wet pojęcia, ja­ka jes­teś nadzwyczajna.” 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 marca 2014, 13:40

Z WIERSZY OKRESU DOJRZAŁEGO

I wra­cam wesoły
do do­mu ze szkoły,
i w do­mu z miłości umieram. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 marca 2014, 08:20

solitudine

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

solitudine

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność